Wat zoek je precies?
Sluit menu y

Partnervoorwaarden

Lees hieronder de voorwaarden van het Finnik Partner Programma

Onderstaande voorwaarden zijn opgesteld voor deelnemers aan het Partnerprogramma van Finnik en zijn van toepassing op iedere ingeschreven, en door Finnik geaccepteerde, Partner. Door aanmelding voor het Partnerprogramma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Voorwaarden Finnik Partnerprogramma

Artikel 1

1.1 Definities
Finnik: De besloten vennootschap VWE Automotive b.v. gevestigd te Heerhugowaard, W.M. Dudokweg 37.

Klant: Iedere gebruiker van de Partner die zich via de Partnerlink toegang verschaft tot de Omgeving en zodoende Producten kan kopen van en via Finnik.

Producten: Alle Finnik producten die worden aangeboden in de Omgeving.

Omgeving: www.finnik.nl, autorapport.finnik.nl, partner.finnik.nl en iedere andere door Finnik aangewezen applicatie.

Partner: Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die deze voorwaarden heeft aanvaard en door Finnik als Partner is geaccepteerd.

Partnerprogramma: Het door Finnik opgerichte programma waarmee een Partner een honorering kan ontvangen voor het promoten van de Producten.

Partnerlink: Een elektronische link naar de Omgeving die de Partner via Finnik heeft ontvangen.

Artikel 2

2.1 Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn opgesteld voor deelnemers aan het Partnerprogramma van Finnik en zijn derhalve van toepassing op iedere ingeschreven, en door Finnik als zodanig geaccepteerde, Partner. Door aanmelding voor het Partnerprogramma geeft de aanvrager aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Artikel 3

3.1 Deelname
Elke rechtspersoon of natuurlijk persoon kan Partner worden binnen het Partnerprogramma van Finnik door het online aanmeldingsformulier in te vullen.

3.2 Beoordeling
Het is ter beoordeling van Finnik of een aanvrager als Partner aan het Partnerprogramma wordt toegelaten. Finnik is gerechtigd deelname te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Artikel 4

4.1 Algemene toelatingseisen

 • Aanvaarding van deze algemene voorwaarden en Finnik algemene voorwaarden;
 • De gegevens van de aanvrager zijn naar waarheid opgeven;
 • Aanvrager is gevestigd en geregistreerd in Nederland;
 • Aanvrager beschikt over een geldig IBAN rekeningnummer en stuurt een verificatie van rekeningnummer;
 • Aanvrager beschikt over een geldig Kamer van Koophandel nummer;
 • Deelnemende sites bevatten hoogwaardige relevante content.

4.2 Websites
Iedere website die deelneemt aan het Partnerprogramma van Finnik dient zich te onthouden van:

 • Erotisch, gewelddadig of pornografisch karakter;
 • Misleiden van derden;
 • Schenden van auteurs-, merk-, portret- of andere rechten van derden;
 • Bevorderen, aanprijzen of ontplooien van illegale activiteiten;
 • Conflicterende of aanstootgevende content m.b.t. Finnik;
 • Discriminerend of aanstootgevend karakter.

4.3  Email
Opname van links naar Finnik in nieuwsbrieven is toegestaan mits deze nieuwsbrieven voldoen aan het op-in / opt-out principe. Spam in, welke vorm dan ook, is absoluut niet toegestaan.

4.4 Advertentieprogramma’s van derden
Het is de Partner niet toegestaan om een link naar Finnik te promoten via advertentieprogramma’s van derden, zoals Google Adwords.

Artikel 5

5.1 Partnerprogramma
De Partner ontvangt in overleg met Finnik een afgesproken vergoeding over de verkoop van Producten die tot stand komen via de Partnerlink, vanaf de website of nieuwsbrief van de Partner. Directe verkoop van Finnik Producten op de website van de partner is niet toegestaan.

5.2 Links
Plaatsing van Partnerlinks geschiedt naar goeddunken van de Partner met in achtneming van artikel 4.2.

5.3 Metingen
De verkopen worden gemeten aan de hand van de Partnerlink. Alle metingen van Finnik zijn bindend. Uitbetaling geschiedt uitsluitend op basis van metingen van Finnik. Storingen, technische fouten en onterecht gegenereerde verkopen voorbehouden.

Artikel 6

6.1 Betalingen
Maandelijks ontvangt de Partner een creditnota. Uitbetaling geschiedt binnen 30 werkdagen na afloop van een kalendermaand, indien er 25,00 euro of meer aan vergoeding is gerealiseerd.

6.2 Rekeningnummers
Uitbetaling geschiedt via een bank of giro overschrijving.

6.3 Beoordeling
Elk vergoeding wordt goedgekeurd tenzij er sprake is van fraude. Dit ter beoordeling van Finnik.

6.4 Prijswijzigingen
Finnik behoudt zich het recht voor de prijzen van de Producten te wijzigen. Finnik zal de Partner tijdig informeren over deze prijswijziging.

Artikel 7

7.1 Beëindiging overeenkomst
Finnik behoudt zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst met een Partner zonder voorafgaande opgave van redenen met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ook de Partner heeft het recht te allen tijde deelname aan het Finnik Partnerprogramma met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen te beëindigen.

7.2 Uitsluiting
Als blijkt dat de Partner in strijd heeft gehandeld met een of meerdere Producten uit deze voorwaarden verliest de Partner alle rechten voortvloeiend uit de overeenkomst en aanspraak op eventueel nog openstaande tegoeden.

Artikel 8

8.1 Wijzigen voorwaarden
Finnik is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De Partner wordt per mail over wijzigingen geïnformeerd. Indien de Partner zich niet kan vinden in een wijziging, dient de Partner deelname aan het Partnerprogramma onmiddellijk te beëindigen. Indien de deelname wordt voortgezet wordt Partner geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 9

9.1 Schade
Enig geleden schade voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van het Finnik Partnerprogramma zal door Finnik op de overtreder worden verhaald.

Artikel 10

10.1 Aansprakelijkheid
Finnik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zouden zijn voortgevloeid als gevolg van een technische storing en/of door onderhoud tijdelijk niet toegankelijk zijn van de Omgeving.

Artikel 11

11.1 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten door en met Finnik afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd.